Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel 1 –Definities

Artikel 2 –Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 –Toepasselijkheid

Artikel 4 – Hetaanbod

Artikel 5 – Deovereenkomst

Artikel 6 –Herroepingsrecht

Artikel 7 – Kostenin geval van herroeping

Artikel 8 –Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 9 – Deprijs

Artikel 10 –Conformiteit en garantie

Artikel 11 –Levering en uitvoering

Artikel 12 –Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 13 –Betaling

Artikel 14 –Klachtenregeling

Artikel 15 –Geschillen

Artikel 16 –Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.   Bedenktijd: de termijn waarbinnen deconsument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

2.   Consument: de natuurlijke persoon dieniet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst opafstand aangaat met de ondernemer;

3.   Dag: kalenderdag;

4.   Duurtransactie: een overeenkomst op afstandmet betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan deleverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

5.   Duurzamegegevensdrager: elk middel datde consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijkis gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging enongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

6.   Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor deconsument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

7.   Modelformulier: het modelformulier voorherroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kaninvullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.

8.   Ondernemer: de natuurlijke ofrechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

9.   Overeenkomstop afstand: eenovereenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerdsysteem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met hetsluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meertechnieken voor communicatie op afstand;

10.Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan wordengebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument enondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

11.Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van deondernemer.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Artalia B.v.
Wijde Omloop 76 
4904PR, Oosterhout
E-mailadres: info@mixtales.nl
KvK-nummer: 72301406
Btw-identificatienummer: NL859065194B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1.   Dezealgemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en opelke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussenondernemer en consument.

2.   Voordatde overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemenevoorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijsniet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordenaangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zijop verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3.   Indiende overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking vanhet vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekstvan deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument terbeschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op eeneenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indiendit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstandwordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langselektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van deconsument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen wordentoegezonden.

4.   Voorhet geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- ofdienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid vanovereenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdigealgemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hemhet meest gunstig is.

5.   Indienéén of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheelof gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst endeze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling inonderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat destrekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

6.   Situatiesdie niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te wordenbeoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

7.   Onduidelijkhedenover de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden,dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 – Het aanbod

1.   Indieneen aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt,wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2.   Hetaanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen enaan te passen.

3.   Hetaanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangebodenproducten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om eengoede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als deondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouweweergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen ofkennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

4.   Alleafbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnengeen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

5.   Afbeeldingenbij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten.Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomenmet de echte kleuren van de producten.

6.   Elkaanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat derechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijnverbonden. Dit betreft in het bijzonder:

o  deprijs inclusief belastingen;

o  deeventuele kosten van verzending;

o  dewijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoornodig zijn;

o  hetal dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

o  dewijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

o  determijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen deondernemer de prijs garandeert;

o  dehoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van hetgebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op eenandere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruiktecommunicatiemiddel;

o  ofde overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welkewijze deze voor de consument te raadplegen is;

o  demanier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hemin het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indiengewenst herstellen;

o  deeventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan wordengesloten;

o  degedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop deconsument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en

o  deminimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Optioneel: beschikbare maten, kleuren, soortmaterialen.

Artikel 5 – De overeenkomst

1.   Deovereenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op hetmoment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan dedaarbij gestelde voorwaarden.

2.   Indiende consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt deondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaardingvan het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door deondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3.   Indiende overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passendetechnische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronischeoverdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien deconsument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passendeveiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4.   Deondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of deconsument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al diefeiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van deovereenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goedegronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigdgemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoeringbijzondere voorwaarden te verbinden.

5.   Deondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgendeinformatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op eentoegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager,meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van deondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop deconsument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijkemelding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaandeservice na aankoop;

d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaardenopgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeftverstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomstindien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaaldeduur is.

6.   Ingeval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts vantoepassing op de eerste levering.

7.   Iedereovereenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoendebeschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

1.   Bijde aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomstzonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 30 dagen. Deze bedenktermijngaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een voorafdoor de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaaktevertegenwoordiger.

2.   Tijdensde bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en deverpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voorzover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst tebehouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij hetproduct met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – inde originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de doorde ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

3.   Wanneerde consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplichtdit binnen 30 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan deondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels hetmodelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willenmaken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagenretour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdigzijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

4.   Indiende klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeftgemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het productniet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

5.   Bijlevering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonderopgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 30 dagen, ingaande op dedag van het aangaan van de overeenkomst.

6.   Omgebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naarde door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zakeverstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

1.   Indiende consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste dekosten van terugzending voor zijn rekening.

2.   Indiende consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedigmogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbijis wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door dewebwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

1.   Deondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor productenzoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldtslechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voorhet sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

2.   Uitsluitingvan het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door de ondernemer tot stand zijn gebrachtovereenkomstig specificaties van de consument;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen wordenteruggezonden;

d. die snel kunnen bederven of verouderen;

e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingenop de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

f. voor losse kranten en tijdschriften;

g. voor audio- en video-opnamen en computersoftwarewaarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

h. voor hygiënische producten waarvan de consumentde verzegeling heeft verbroken.

3.   Uitsluitingvan het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijfof vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens eenbepaalde periode;

b. waarvan de levering met uitdrukkelijkeinstemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

c. betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 – De prijs

1.   Gedurendede in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangebodenproducten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolgvan veranderingen in btw-tarieven.

2.   Inafwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan deprijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar deondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheidaan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn,worden bij het aanbod vermeld.

3.   Prijsverhogingenbinnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleentoegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4.   Prijsverhogingenvanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaanindien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingenof bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft deovereenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhogingingaat.

5.   Dein het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

6.   Alleprijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen vandruk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – enzetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijste leveren.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

1.   Deondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan deovereenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisenvan deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkomingvan de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/ofoverheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevensvoor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2.   Eendoor de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets afaan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van deovereenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

3.   Eventuelegebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken nalevering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de productendient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

4.   Degarantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn.De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijkegeschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door deconsument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of detoepassing van de producten.

5.   Degarantie geldt niet indien:

o  Deconsument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of doorderden heeft laten repareren en/of bewerken;

o  Degeleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld ofanderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingenvan de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;

o  Deondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die deoverheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteitvan de toegepaste materialen.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

1.   Deondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het inontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij debeoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2.   Alsplaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaarheeft gemaakt.

3.   Metinachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal hetbedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langereleveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien eenbestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt deconsument hiervan uiterlijk 14 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeftbericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonderkosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.

4.   Allelevertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan deconsument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft deconsument geen recht op schadevergoeding.

3.   Ingeval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer hetbedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijkbinnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

4.   Indienlevering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemerzich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bijde bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangendartikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht nietworden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voorrekening van de ondernemer.

5.   Hetrisico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemertot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aande ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders isovereengekomen.

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging enverlenging

Opzegging

1.   Deconsument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en diestrekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronderbegrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoeovereengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

2.   Deconsument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en diestrekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronderbegrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duuropzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en eenopzegtermijn van ten hoogste één maand.

3.   Deconsument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

o  teallen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaaldtijdstip of in een bepaalde periode;

o  tenminsteopzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

o  altijdopzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeftbedongen.

Verlenging

4.   Eenovereenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeldafleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, magniet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

4.   Inafwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd isaangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- enweekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duurvan maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegenhet einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogsteéén maand.

5.   Eenovereenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeldafleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaaldeduur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met eenopzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste driemaanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder daneenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

6.   Eenovereenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren vandag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- ofkennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigtautomatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur

7.   Alseen overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na eenjaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste eenmaand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóórhet einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 13 – Betaling

1.   Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigdebedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van debedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tothet verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument debevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

2.   Deconsument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermeldebetaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

3.   Ingeval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijkebeperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijkekosten in rekening te brengen.

Artikel 14 – Klachtenregeling

1.   Deondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure enbehandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2.   Klachtenover de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig enduidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument degebreken heeft geconstateerd.

3.   Bijde ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagengerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht eenvoorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen determijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatiewanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4.   Indiende klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschildat vatbaar is voor de geschillenregeling.

5.   Bijklachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bijklachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient deconsument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Tevens is hetmogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

6.   Eenklacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemerschriftelijk anders aangeeft.

7.   Indieneen klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naarhaar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 15 – Geschillen

1.   Opovereenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemenevoorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

2.   HetWeens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende danwel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadelevan de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel opzodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnenworden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Retourneren

Wil je jouw bestelling retourneren om wat voor reden dan ook? Bij Mixtales heb je altijd het recht je bestelling te annuleren of retourneren. Retourneren kan binnen 30 dagen. Nadat je een artikel retour hebt gemeld, heb je nogmaals 14 dagen om je bestelling retour te sturen.

We zijn ons bewust van de extra CO2-uitstoot bij de verzending van online bestellingen. Daarom hebben we er voor gekozen retourneren niet gratis te maken. In plaats van het zelf opnemen van de verzendkosten voor het terugsturen (zodat het kosteloos lijkt), houden we de prijzen van onze webshop lager en zijn de verzendkosten voor het terugsturen voor rekening van de klant. Zo nodigen we je uit om bewuster te kopen.

Let op: enkel de kosten voor retour van jouw huis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening.

In het geval van een fout van ons (verkeerde product opgestuurd, onjuiste productinformatie, schade bij verzending), zullen wij de verzendkosten voor het retourneren compenseren. Neem in dit geval eerst contact met ons op.

Het retourproces:

 1. Vul het onderstaande formulier in en print het uit.
  Bestelnummer:
  Geretourneerde artikel(en):
  Ander opmerkingen:
 2. Stuur het formulier en het retourproduct in een pakket richting het onderstaande adres:
  Artalia B.v.
  Wijde Omloop 76
  4904 PR, Oosterhout
 3. Na ontvangst van het product, zal je retour binnen 14 dagen worden verwerkt. De terugbetaling wordt verwerkt op dezelfde manier als hoe je de order hebt geplaatst (heb je met creditcard betaald, dan wordt het geld ook op je creditcard terug overgemaakt).

Wat zijn de voorwaarden van het retourneren?

In principe krijg je, wanneer je het artikel dat je hebt besteld in originele staat met de originele verpakking terugstuurt, altijd het volledige aankoopbedrag terug. Als dit niet zo is, dan zijn wij helaas genoodzaakt slechts een deel van het aankoopbedrag terug over te maken. Hoe hoog het percentage zal zijn, hangt af van de prijs en de staat van het product. Zie voor meer informatie het onderstaande overzicht. De genoemde percentages zijn richtlijnen. Uiteraard maken wij gewoon 100% van het aankoopbedrag terug over bij verzendschade bij aflevering.

Constatering

Aftrekpercentage

Zonder originele verpakking

20%*

Missende Accessoire(s)

20%

Licht beschadigd

20%

Zwaar beschadigd

Vanaf 30%**

*Zorg voor een vervangende stevige doos om jouw product retour te sturen (een vuilniszak is geen stevige doos). Eventuele schade als gevolg van het terugsturen van de producten is namelijk voor eigen rekening.
** Bij extreme schade behouden wij het recht om een groter bedrag in mindering te brengen.

 1. Bij meerdere missende accessoires behouden wij ons het recht wij een hoger bedrag in te houden.

Algemeen herroepingsrecht (ter uitleg)

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. Bij Mixtales kunt u echter 30 dagen uw producten retourneren. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan ons geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@Mixtales. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Wat als ik ontevreden ben over een product?

We willen natuurlijk dat je tevreden bent met alles wat je bij Mixtales koopt. Mocht een artikel onverhoopt niet aan jouw verwachtingen voldoen, is er iets misgegaan met de bezorging of heb je een klacht? Neem dan meteen contact met ons op. We helpen je graag en staan altijd voor je klaar om het probleem zo snel mogelijk op te lossen.

Product ruilen?
Wilt u uw product ruilen? Dat is helemaal geen probleem. Je kunt hiervoor contact opnemen met info@Mixtales. Wel draagt u zelf de kosten voor terugzending van het product.

Let op: in verband met hygiëne is het niet mogelijk om massageolie na openen te retourneren.

Bestelling annuleren?
Wilt je jouw bestelling annuleren? Geef dit dan zo snel mogelijk aan. Zolang jouw artikel nog niet verzonden of vooraf besteld is, kun je de bestelling annuleren. Je kunt hiervoor contact opnemen met info@Mixtales. Als het artikel al is verzonden voordat het annuleringsverzoek binnenkomt, kun je uiteraard gebruik maken van het herroepingsrecht.